خدمات

مدیریت سرمایه های فکری

“ مدیریت و حسابداری و اندازه گیری سرمایه های فکری Intellectual Capital ”

مدیریت دانش کاربردی

“ اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت دانش ”

مدیریت تغییر

“ خدمات نواورانه در بهبود روشها و سیستم های سازمانی ”

مدیریت ریسک

“ مدیریت و ارزیابی ریسک و بهبود فرایندها ”

ما پیشرو در زمینه ارایه خدمات دانش محور و ارزش افزوده در رابطه با مدیریت تغییرات سازمانی ، ارزیابی ریسک ، مدیریت دانش و حسابداری سرمایه های فکری هستیم. ما از طریق ارایه خدمات نواورانه در بهبود روشها و سیستم های سازمانی شما تا حصول نتایج در کنار شما هستیم.