مدیریت تغییر

areopa.ir

کسب و کارهای امروزی در محیط‌هایی سریع و پیچیده انجام می شوند و در مقابل شرکت‌ها باید منعطف، نوآور باشند. پویایی و تغییر برای سازمان‌های امروز امری حیاتی است و این امر هدایت اثربخش تغییرات را بسیار دشوار می سازد. در واقع، بیش از دو سوم تلاش‌های تغییر با شکست مواجه می‌شوند.
روش ما در زمینه مدیریت تغییر به تجربه شرکتHP بر می گردد. زمانی که 1500 مشاور کار کردنده ولی چیزی تغییر نکرد. بررسی ها نشان داد دو نوع مشاور وجود دارد. آنهایی که تجربه خود را در قالب آموزش منتقل و آنهایی که فقط تحلیل کرده اند. آنها مدعی شدند تغییراتی بوجود آورده اند در حالی که فقط به مدیریت گفته اند چه کاری انجام دهد فارغ از اینکه بگویند چگونه و چطور تغییرات انجام شود. در واقع مدیریت باید از کارکنان شروع شود نه صرفا از مدیریت.
ما معتقدیم : “مردم به تغییر اعتقاد دارند اما در مقابل تغییر کردن ایستادگی می کنند”
در نتیجه رویکرد ما در مقابل پیاده سازی سیستم مدیریت تغییر رویکردی عمل گرایانه است. ما به روی تغییر در فرایندهایی که باعث ایجاد تغییر و بهبود در عملکرد می شود تکیه می کنیم. ما بدنبال کسب نتیجه هستیم نه بدنبال بازگویی تئوری ها.
ما کلیه نتایج را با مقیاسی قابل سنجش اندازه گیری و ارزیابی می کنیم و بدنبال کاهش هزینه های عملکرد نامطلوب هستیم. ما بدنبال اموزش تغییر نیستیم بلکه سعی در ایجاد تغییر در سازمان شما در پی افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه ها داریم.
به همین دلیل مدلی را ایجاد و توسعه داده ایم تا بوسیله آن بتوانیم با بررسی و ارزیابی مقدماتی از روش ها و فرایندهای سازمان شما نقاط ریسک را شناسایی و در توسعه و تسریع فرایندها و بهبود آنها به کلیه بخشهای سازمانی شما یاری رسانیم.
مشتریان هدف:
• شرکتهای مشاوره نیروی انسانی
• موسسات دولتی
• کارشناسان بهبود روشها و کیفیت
• موسسات مشاوره مدیریت دانش