مهندسی دانش چیست؟

مهندسی دانش یک رشته علمی نو ظهور نیست و اگر بخواهیم آن را با مدیریت دانش مقایسه کنیم از آن هم قدیمی تر است. چیزی که مهندسی دانش را از مدیریت دانش متمایز می کند، استاندارد تر و دقیق تر بودن آن است. مهندسی دانش، دانش را به عنوان یک علم کاملا مهندسی ارزیابی کرده و مورد بررسی قرار می دهد. در ایران به خاطر اینکه مهندسی دانش و مدیریت دانش تداخل معنایی پیدا کرده اند، تعابیر متعدد و بعضا اشتباهی از این دو شاخه علمی ارائه می گردد.

بررسی و ارزیابی پدیده ها در جهان کنونی به روش های متعددی امکان پذیر است و البته این روش ها می توانند کاملا با هم متفاوت باشند. تفاوت روش های ارزیابی و نگرش به پدیده های جهان هستی در تفاوت در نگاه افراد، خواستگاه ذهنی و دانشی آنها، آموخته های قبلی و چیزهایی که در مورد آن پدیده ها دیده و شنیده اند، ریشه دارد. چیزی که در هستی شناسی بسیار اهمیت دارد، بررسی پدیده ها و توصیف آنها به شیوه درست و علمی است. در مهندسی دانش دانشمندان این علم سعی دارند که درک مشترک و مناسب و درستی از پدیده های مختلف ایجاد کرده و روش هایی را ابداع کنند که امکان این درک مشترک فراهم شود.

بنابراین با استفاده از مهندسی دانش و ابداع این روش ها امکان درک پدیده ها برای همه انسان ها به شیوه های راحت تری فراهم خواهد شد و علاوه بر آن استفاده از این دانش مشترک هم امکان پذیر می گردد. چیزی که مهندسی دانش را بسیار پر کاربرد می کند، امکان استفاده از آن در ماشین ها و سیستم های مختلف است.

تحلیل و مدل سازی دانش چیست؟

از مهمترین مبانی و اصول مهندسی دانش تحلیل و مدل سازی دانش است. در تحلیل و مدل سازی دانش سعی می شود، آنچه که در ذهن افراد وجود دارد به صورت یک مدل درآمده و استاندارد سازی شود. در مدل سازی دانش، دانش نهفته در ذهن افراد به صورت استاندارد درآمده و از شکل فردی و محاوره ای خارج می شود و ساختار پیدا خواهد کرد. وقتی دانش از ذهن افراد خارج شده و در قالب های استاندارد قرار می گیرد، زمینه استفاده از آن توسط افراد دیگر و درک بیشتر آن هم فراهم خواهد شد. در تحلیل و مدل سازی دانش که در واقع بخشی از مهندسی دانش محسوب می شود، دانش کلان به دانش خرد و طبقه بندی شده تبدیل شده و به عنوان یک مهارت در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.

نرم افزارهای مدیریت دانش

استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانش در مهندسی دانش و البته در مدیریت دانش یک اصل اساسی و مهم محسوب می شود. در دنیای امروز بدون استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانش جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات و ذخیره سازی آنها به شیوه درست امکان پذیر نخواهد بود. با استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانش دسترسی به اطلاعات آسان تر شده و استفاده مجدد از اطلاعات هم به خوبی امکان پذیر می شود. علاوه بر آن با استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانش امکان به اشتراک گذاری و انتشار دانش هم فراهم خواهد شد. مدیریت دانش نرم افزارهای متعددی دارد که از جمله آن می تواند به MTAShare اشاره کرد.

دلایل توجه به نرم افزارهای مدیریت دانش

باعث نوآوری در سازمان می شوند.
باعث تقویت تفکر جمعی و تعامل و ارتباط بین کارکنان می شوند.
امکان جمع آوری دانش برون سازمانی را فراهم خواهند کرد و امکان مدیریت اسناد و مدارک و محتواها بوجود می آید.
سازمان دهی اطلاعات و برنامه و محصولات با استفاده از نرم افزارهای مدیریت دانش فراهم می شود.
بازیابی محتوا، ساماندهی دانش و محتوا، پردازش محتوا، ابزارهای مرور و ابزارهای تعامل، ابزارهای ارزیابی و ابزارهای وظایف، ابزارهای وقت و تبادل و در نهایت امتیاز دهی از جمله اجزای یک نرم افزار مدیریت دانش هستند.